ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

More: ಸಿಡ್ನಿ , ಮೆಲ್ಬರ್ನ್ , ಕ್ಯಾನ್ಬೆರಾ , ಆಲಿಸ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ , ಹೋಬಾರ್ಟ್ , ಪರ್ತ್ , ಬ್ರಿಸ್ಬೇನ್ , ಗೋಲ್ಡ್ ಕೋಸ್ಟ್ , ಡಾರ್ವಿನ್ , ಅಡಿಲೇಡ್ , ಮ್ಯಾಕ್ಕೇ , ಟಾಸ್ಮೇನಿಯಾ