ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕ

More: ಚಿಲಿ , ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ , ಬಲ್ಗೇರಿಯಾ , ಪೆರು , ಈಕ್ವೆಡಾರ್ , ಉರುಗ್ವೆ , ಕೊಲಂಬಿಯಾ , ಪರಾಗ್ವೆ