ಇಸ್ರೇಲ್

More: ಜೆರುಸ್ಲೇಮ್ , ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ , ಎಲಾಟ್ , ನೇತನ್ಯಾ , ಹೈಫಾ , ಅಫುರಾ , ಹೋಲೋನ್ , ಟಿಬೆರಿಯಸ್ , ಅಶ್ಡೋದ್ , ನಜರೆತ್ , ಸಫೆಡ್ , ಕಿರ್ಯತ್ ಶಮೋನಾ , ಅಶ್ಕೆಲಾನ್ , ಕಿರ್ಯತ್ ಬಿಯಾಲಿಕ್ , ಎಕರೆ , ರಿಷೊನ್ ಲೆಜಿಯಾನ್