ಚಿಲಿ

More: ಸ್ಯಾಂಟಿಯಾಗೊ , ಪಂಟಾ ಅರೆನಾಸ್ , ಸ್ಯಾನ್ ಪೆಡ್ರೊ ಡೆ ಅಟಾಕಾಮಾ , ರಾಬಿನ್ಸನ್ ಕ್ರುಸೋ ದ್ವೀಪ , ವ್ಯಾಲ್ಪಾರೈಸೊ , ಪ್ಯಾಟಗೋನಿಯಾ , ವಿನಾ ಡೆಲ್ ಮಾರ್ , ಪೋರ್ಟೊ ವರಾಸ್ , ಇಕ್ವಿಕ್ , ಚಿಲಿ-ಚಿಕೊ , ಪುಂಟೆ ಅಲ್ಟೊ , ಕಾಸಾಬ್ಲಾಂಕಾ (ಚಿಲಿ) , ಲಾ ಸೆರೆನಾ , ಟೆಂಕೊ , ಕೊಕ್ವಿಬೋ , ಪೋರ್ಟೊ ಮಾಂಟ್