ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ

More: ಸಿಯೋಲ್ , ಜಿಯಾಂಗ್ಜು , ಬುಸಾನ್ , ಜೆಜು ದ್ವೀಪ , ಡೇಜಿಯೋನ್ , ಇಂಚಿಯೋನ್ , ಯೇಸು , ಡೇಗು , ಸುವೋನ್ , ಸೊಕ್ಚೋ , ಕ್ವಾಚನ್ , ಗ್ವಾಂಗ್ಜು , ಉಲ್ಸಾನ್ , ವೊನ್ಜು , ಯೋಂಜು